Regulamin korzystania z platformy

Regulamin korzystania z platformy

„Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej.”

§ 1. Postanowienia ogólne i wstępne

1. Regulamin korzystania z Platformy E-learningowej (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez United Teachers Language Training Center (Szkoła) Internetowego Systemu Szkoleniowego (zwanego dalej platformą) a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.

2. Regulamin dotyczy korzystania z platformy e-learningowej a użyte w nim określenia oznaczają:

a) Użytkownik – każda osoba korzystająca z platformy. Użytkownikami zostają uczniowie oraz pracownicy szkoły.

b) Konto Użytkownika – zbiór danych związanych z Użytkownikiem takich jak dane personalne, adres e-mail. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej.

c) Uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać Użytkownik na platformie.

d) Parametry dostępu – nazwa i hasło Użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy.

e) Serwis – usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla Użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.

3. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla Użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę i 7 dni w tygodniu.

4. Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej e-mail.

5. Możliwość korzystania przez Użytkownika z platformy następuje bezzwłocznie po zaakceptowaniu Regulaminu i zmianie hasła startowego.

§ 2. Platforma służy do i umożliwia następujący zakres funkcjonalności:

a) Komunikacji szkoły z uczniem poprzez moduł utrzymywania kontaktu prowadzącego z kursantami za pomocą narzędzi komunikacyjnych: poczta wewnętrzna, forum, czat itp. (wewnętrzny system komunikacyjny).

b) Bazę interaktywnych samosprawdzających się ćwiczeń językowych.

c) Testowania wiedzy szkolonego/egzaminowanego, wyposażony m.in. w definiowanie reguł losowania pytań, możliwość wprowadzenia ograniczeń czasowych (zarówno na zdanie testu, jak i jego ogólną dostępność), możliwość określenia ilość prób na test, ustalenie granicy zaliczenia, system raportowania dla kursanta a także przede wszystkim dla prowadzących zajęcia, dowolne systemy testowania: quiz, wielokrotnego wyboru, otwarte pytania

d) Zarządzanie zdawaniem prac.

e) Tworzenie ogłoszeń, harmonogramów, terminarz/kalendarz z możliwością edycji interfejsu wyświetlania z poziomu Użytkownika.

f) Wyszukiwanie w zawartości contentu z procentowym wskazaniem zgodności, zgodny ze standardem SCORM.

g) Indeksacja pojęć poprzez słownik wewnętrzny.

h) Tworzenie własnych notatek przez Użytkownika.

i) Tworzenie zakładek z możliwością automatycznego ich dodawania z zawartości contentu.

j) Szczegółowy system raportów umożliwiający analizę wiedzy, postępów w nauce ze wskazania braków.

k) Mechanizmy tworzenia lekcji poprzez:

moduł prezentacji kursantom materiałów szkoleniowych w postaci różnych dokumentów elektronicznych: strony www, dokumenty Word, dokumenty PDF, interaktywne prezentacje, symulatory programów itp., moduł tworzenia contentu dostępny dla wykładowców z automatycznie wbudowanymi generatorami HTML, tekstu i grafiki.

l) Realizację zadań indywidualnych dla szkolonych (z dodatkowo wbudowaną opcją ograniczeń czasowych na wykonanie zadań, dzięki czemu automatycznie platforma kontroluje terminowość pracy kursantów).

m) Pomoc poprzez moduł dla Użytkowników platformy wraz z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi funkcjonowania platformy.

n) Przegląd i edycja aktualnych parametrów Konta Użytkownika.

Zakres funkcjonalności platformy może być przez szkołę stale rozszerzany.

§ 3. Warunki bezpieczeństwa

1. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z platformy zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem, po pierwszym zalogowaniu Użytkownik zobowiązany jest do zmiany indywidualnego hasła. Korzystanie z niezmienionego hasła może spowodować blokadę dostępu do platformy.

2. Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, na wniosek Użytkownika administrator platformy wygeneruje nowe hasło, Użytkownik jest zobowiązany do jego zmiany niezwłocznie po zalogowaniu.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, oraz chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane Parametry dostępu. Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań na platformie.

4. Wskazówki i zalecenia dotyczące ochrony Parametrów dostępu Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail przez administratora platformy.

5. Zaleca się Użytkownikowi używanie tzw.: mocnych haseł, przy czym platforma wymaga hasła co najmniej 7-znakowego.

§ 4. Warunki korzystania z platformy.

Korzystać z platformy mogą jedynie Użytkownicy.

Użytkownikiem można zostać jedynie na wniosek szkoły, poprzez założenie Konta Użytkownika.

Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym komputerze w tym samym czasie, i na następujących polach eksploatacji:

Wprowadzenia programu platformy do pamięci komputera.

Indywidualnego lub publicznego wyświetlania z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim.

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od kopiowania struktur platformy oraz dekompilacji kodu programów platformy.

Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania Parametrów Dostępu oraz zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w § 3.

W przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do Warunków korzystania z platformy, szkoła ma prawo wykluczenia go z grona Użytkowników platformy e-learningowej.

§ 5. Blokada dostępu

1. Szkoła zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:

a) Nie przestrzegania warunków Regulaminu przez Użytkownika .

b) Zaległości Użytkownika w płatnościach na rzecz Szkoły.

c) Zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające Parametry dostępu przyznane Użytkownikowi.

d) Zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformy w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.

e) Używania przez Użytkownika nie zmienionego hasła.

2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.

3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania Użytkownikowi nowych Parametrów dostępu.

4. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między Szkołą a Klientem w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, Użytkownik może zostać wykluczony z platformy.

§ 6. Reklamacje

1. Szkoła zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych, przy czym zobowiązuje się jednocześnie by przerwa taka trwała jak najkrócej.

2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec Szkoły prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za ewentualne przerwy w działaniu platformy.

3. Szkoła będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.

4. W przypadku niewłaściwego działania platformy, Użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie Szkołę, a ta administratora platformy.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.

6. Szkoła gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy, w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Szkoła powiadamia Użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między Klientem i Szkołą.

2. Aktualna treść Regulaminu widoczna jest w plikach platformy.

3. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z platformy.

4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy Użytkownik może uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w Szkole, szkoła w szczególnych przypadkach może odesłać Użytkownika do administratora platformy.

5. Szkoła zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych Użytkowników.