Regulamin korzystania z Kursów Internetowych w szkole United Teachers Language Training Center

Paragraf 1

Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez United Teachers LTC drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.unitedteachers.pl oraz zakres odpowiedzialności szkoły.
 2. Usługi świadczone są przez United Teachers LTC w ramach działalności polegającej na prowadzeniu portalu internetowego www.unitedteachers.pl, który umożliwia uczestniczenie w kursach językowych prowadzonych w całości przez Internet.
 3. Do usług United Teachers LTC wykonywanych w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu zastosowanie mają również przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Kodeks Cywilny.

Paragraf 2

Definicje

 1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych ustanawiany przez Użytkownika w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do Konta Klienta i znany jedynie temu Użytkownikowi.
 2. Student - osoba fizyczna, która w wyniku procesu rejestracji oraz weryfikacji uzyskała status Studenta na stronie www.unitedteachers.pl.
 3. Konto Klienta - wyodrębniona część platformy, za pośrednictwem której istnieje możliwość korzystania z jej zasobów, do którego dostęp posiada jedynie uprawniony Użytkownik po podaniu indywidualnego loginu, hasła oraz adresu e-mail.
 4. Nazwa Użytkownika - unikatowa, indywidualna nazwa wybrana przez Użytkownika Platformy lub nadana mu przez szkołę United Teachers LTC lub jej partnera edukacyjnego, pod którą występuje on wobec osób trzecich korzystając z Platformy.
 5. Obserwator/Gość - osoba fizyczna uprawniona do korzystania z zasobu informacyjnego Platformy w zakresie informacji marketingowych, nie posiadająca uprawnień Studenta.
 6. Platforma - szkoła internetowa o adresie www.unitedteachers.pl będąca własnością i obsługiwana przez United Teachers LTC oraz podlegające jej strony produktowe www.angielskimetodabezposrednia.pl oraz www.unitedteachers.esee.eu , umożliwiające Studentowi uczestniczenie w kursach językowych prowadzonych przez Internet.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczący korzystania z usług Platformy regulujący zasady odbywania kursów językowych przez Internet poprzez Platformę.
 8. Szkoła – United Teachers LTC z siedzibą w Warszawie, przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/19, 00-621 Warszawa, NIP 526-031-19-00, REGON 010328230; właściciel internetowej szkoły językowej znajdujące się pod adresem www.unitedteachers.pl.
 9. Umowa - Umowa ze Szkołą o korzystanie z usług Szkoły poprzez platformę zgodnie z Regulaminem zawarta w wyniku rejestracji jako Student lub Obserwator/Gość.
 10. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów Platformy, posiadającą status Obserwatora/Gościa lub Studenta.

Paragraf 3

Zakres usług United Teachers LTC

 1. United Teachers LTC w ramach usług określonych niniejszym Regulaminem działa jako organizator kursów językowych, które odbywają się w całości przez Internet. Komunikacja pomiędzy Szkołą a Studentem w trakcie procesu dydaktycznego odbywa się za pomocą kanału komunikacyjnego www.unitedteachers.pl , www.angielskimetodabezposrednia.pl , www.unitedteachers.esee.eu oraz drogą mailową.
 2. Prawa i obowiązki Studentów i Użytkowników związane z korzystaniem z Platformy określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Paragraf 4

Polityka prywatności, Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, niezbędnych do realizacji umowy pomiędzy Szkołą a Użytkownikiem, jest United Teachers LTC z siedzibą w Warszawie oraz Europejski System Edukacji E-learningowej z siedzibą w Łodzi.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez United Teachers LTC są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji, w trybie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Paragraf 5

Rejestracja

A. Zasady Ogólne

 1. [Warunki korzystania z Platformy] Warunkiem korzystania z usług Platformy jest zarejestrowanie się przez Użytkownika pod adresem www.angielskimetodabezposrednia.pl/aktywacja, www.unitedteachers.pl poprzez wypełnienie formularza danych osobowych lub przesłania swoich danych osobowych do Szkoły na adres kurs@unitedteachers.pl, dokonania czynności wymaganych przez Platformę oraz zaakceptowanie warunków zawartych w treści niniejszego Regulaminu.
 2. [Użytkownicy Platformy] Platforma dostępna jest dla dwóch grup Użytkowników:
  1. obserwatorów/gości, osób które zapoznały się z treścią regulaminu, zaakceptowały go i zostały dopuszczone do udostępnionych przez Platformę informacji marketingowych,
  2. osób fizycznych wyrażających wolę dołączenia do grona Studentów, które po wypełnieniu formularza z danymi osobowymi, zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, zapłaciły za dowolny okres nauki w Szkole.
 3. [Weryfikacja Nazwy Użytkownika] Użytkownik może posiadać tylko jedną Nazwę Użytkownika. Nazwy te są weryfikowane przez administratora Platformy tak, aby nie były powtarzalne oraz nie wprowadzały innych Użytkowników w błąd, co do tożsamości lub powiązań z innymi osobami. Loginy tworzone są na bazie imienia i nazwiska Użytkownika.
 4. [Kontakt pomiędzy Studentem a Platformą/Szkołą] Całość kontaktu pomiędzy Platformą/Szkołą a Studentem odbywa się drogą elektroniczną poprzez kontakt za pomocą Platformy lub adresów mailowych. W przypadku wątpliwości lub zapytań Student może kontaktować się z Platformą/Szkoła także poprzez pocztę email pod adresem kursy@unitedteachers.pl. Platforma/Szkoła nie oferuje możliwości kontaktu telefonicznego lub osobistego.

B. Rejestracja Studenta

 1. Studentem może być osoba fizyczna, która zawarła ze Szkołą umowę o świadczenie usług edukacyjnych za pomocą Platformy.
 2. [Uzyskanie statusu Studenta] W celu rejestracji na Platformie osoba, która chce uzyskać status Studenta, zobligowana jest do podania (w formie on-line na wygenerowanych przez Platformę polach formularza):
  1. imienia, nazwiska,
  2. adresu zameldowania,
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu (opcjonalnie),
  5. wyboru Nazwy Użytkownika (opcjonalnie),
  6. wyboru Hasła (opcjonalnie).

C. Rejestracja Obserwatora

 1. Obserwatorem może być osoba fizyczna, która zawarła ze Szkołą umowę o świadczenie usług o zakresie przysługującym Użytkownikowi o statusie Obserwatora/Gościa.
 2. [Uzyskanie statusu Obserwatora/Gościa] W celu rejestracji na Platformie, Obserwator/Gość zobowiązany jest do podania (w formie on-line na wygenerowanych przez platformę polach formularza lub mailem wysłanym do Szkoły):
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail,
  3. akceptacji Regulaminu korzystania z Platformy.

Paragraf 6

Organizacja procesu nauki w Szkole

A. Test Kwalifikacyjny i wybór poziomu zaawansowania

 1. [Sprawdzenie poziomu zaawansowania]. Do rozpoczęcia nauki w Szkole może okazać się niezbędne przejście przez Użytkownika bezpłatnego testu kwalifikacyjnego, który pozwala oszacować najbardziej optymalny poziom zaawansowania Użytkownika. Test Kwalifikacyjny można przejść pod adresem http://www.unitedteachers.pl/bonusy/darmowe-testy.
 2. [Poglądowa ocena testu kwalifikacyjnego]. Test Kwalifikacyjny ma za zadanie dokonanie poglądowej oceny poziomu zaawansowania Użytkownika w oparciu, o którą Użytkownik dokonuje zakupu wybranego przez niego poziomu zaawansowania kursu językowego. Po uruchomieniu świadczonych przez Szkołę usług nie ma możliwości zamiany poziomu zaawansowania kursu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, jeśli Użytkownik wybierze zły poziom zaawansowania, w tym także, jeśli wybór ten spowodowany będzie rozwiązywaniem testu kwalifikacyjnego przy pomocy osób trzecich lub jakichkolwiek pomocy dydaktycznych. Reklamacje w tym zakresie mogą być uwzględnione tylko w wyjątkowych przypadkach.
 3. [Opcjonalne sprawdzenie poziomu zaawansowania]. W przypadku niektórych ofert promocyjnych lub kursów, nie ma konieczności rozwiązywania wstępnego testu kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem nauki czy podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniego poziomu zaawansowania, szczególnie w przypadkach, gdy w ofercie Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich poziomów zaawansowania przez cały czas trwania kursu lub kiedy, na danym kursie, zmiana poziomu, nawet wielokrotna, nie powoduje żadnych konsekwencji w stosunku do Użytkownika. O konieczności przystąpienia do wstępnego testu kwalifikacyjnego Użytkownik jest poinformowany przez szkołę mailowo lub poprzez czytelną informację na stronie www lub w ofercie reklamowej, zanim otrzyma możliwość przystąpienia do wyboru kursu na odpowiednim poziomie zaawansowania.

B. Nauka w Szkole

 1. [Poziomy zaawansowania] Nauka w Szkole możliwa jest na 8 poziomach zaawansowania:
  Poziom I – Beginner A0, Poziom II – Elementary A1, Poziom III - Pre-intermediate (I sem/A2), Poziom IV - Pre-intermediate (II sem/A2), Poziom V – Intermediate (I sem/B1), Poziom VI – Intermediate (II sem/B1), Poziom VI - Upper-intermediate (I sem/B2), Poziom VIII – Upper-intermediate (II sem/B2). Każdy z poziomów przewidziany jest na 1 semestr nauki przy standardowym trybie procesu dydaktycznego, ale może być realizowana przez Użytkownika lub Obserwatora/Gościa w trybie przyspieszonym.
 2. [Etapy nauki] Każdy poziom zaawansowania podzielony jest na 10 etapów nauki nazywanych lekcjami. Jeden etap nauki (jedna lekcja) składa się kilkunastu do kilkudziesięciu sekcji (slajdów), które obejmują rozwijanie rozumienia ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, gramatykę oraz słownictwo i struktury leksykalne.
 3. [Przechodzenie do kolejnych etapów nauki] Nauka na każdym poziomie zaawansowania rozpoczyna się od pierwszego etapu nauki. Przejście do kolejnego etapu nauki możliwe jest wtedy, kiedy Użytkownik otrzyma minimum 50% punktów z zaliczenia każdego działu bieżącego etapu. W sytuacji, kiedy Użytkownik otrzyma mniej niż 50% z danego działu, musi on podejść do jego zaliczenia ponownie aż do momentu uzyskania minimum 50% punktów. Na niektórych kursach istnieje możliwość kontynuacji nauki mimo nie uzyskania minimum 50% punktów za dany etap nauki.
 4. [Testy sprawdzające] Każdy poziom zaawansowania kończy się egzaminem sprawdzającym, o ile na kursie nie zostały osadzone liczne egzaminy cząstkowe. Przejście na kolejny poziom zaawansowania możliwe jest dopiero wówczas, gdy Student zaliczy egzamin uzyskując minimum 70% punktów z egzaminu sprawdzającego.
 5. [Dostęp do zasobów szkoły] W przypadku, jeśli Użytkownik nie zakończy danego etapu nauki w określonym czasie, dostęp do zasobów Szkoły zostanie mu zablokowany. Odblokowanie dostępu możliwe jest po wniesieniu opłaty zgodnej z Cennikiem.

C. Prace pisemne

Niektóre etapy nauki na niektórych kursach mogą zawierać wymóg złożenia przez Użytkownika pracy pisemnej przy pomocy kanałów komunikacyjnych Platformy. Dłuższe prace pisemne mają na celu praktyczne zastosowanie aktualnie przerabianego materiału kursowego przez Studenta i nie są one poprawiane przez Szkołę, o ile Student nie opłaci dodatkowo takiej opcji. Dłuższe prace pisemne – po złożeniu ich przez Studenta za pośrednictwem Platformy – są automatycznie uznawane za zaliczone. Natomiast istnieje możliwość dokupienia specjalnego pakietu, Additional writing, dzięki któremu Użytkownik będzie miał prawo do wysyłania dłuższych prac pisemnych do Szkoły, które będą mu odsyłane poprawione przez przypisanego Użytkownikowi osobistego nauczyciela.

D. Konwersacje

Wniesiona opłata za korzystanie z Platformy nie obejmuje konwersacji z lektorami na żywo. Student może zamówić konwersacje z lektorami, za dodatkową opłatą zgodną z Cennikiem szkoły.

E. Certyfikacja / Dyplomy / Raporty

Po ukończeniu kursu, Student może otrzymać raport z postępów i certyfikat ukończenia kursu. Aby otrzymać raport i certyfikat należy:

 1. zaliczyć minimum 80% wszystkich przypisanych Studentowi w ramach kursu testów,
 2. w terminie do 14 dni przesłać do szkoły na adres kursy@unitedteachers.pl informację o ukończeniu kursu i prośbę o wystawienie raportu u certyfikatu.

Raporty z postępów i certyfikaty wystawiane są w terminie do 30 dni od momentu ukończenia kursu. Po upływie wyżej wymienionych terminów raporty i certyfikaty nie będą wystawiane. Wszelkie informacje i dokumentacja dotyczące wyników i postępów Studenta na danym kursie będą przechowywane przez szkołę przez 30 dni od momentu ukończenia kursu, a po tym terminie usuwane z archiwum.

Raporty i certyfikaty w formacie PDF wystawiane są bezpłatnie i przesyłane na adres mailowy Studenta. Na życzenie można również otrzymać raport i certyfikat w wersji papierowej, po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 PLN na konto szkoły.

F. Gwarancja efektywności potwierdzona zdaniem egzaminu dla Studentów szkoły www.unitedteachers.pl

 1. [Przedmiot gwarancji] Szkoła gwarantuje Użytkownikowi, który rzetelnie przerobi na Platformie 8 poziomów zaawansowania, zdanie dowolnego egzaminu międzynarodowego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (np. TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY etc) w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym w Polsce.
 2. [Warunki gwarancji] Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, Użytkownik musi spełnić łącznie wszystkie poniższe wymagania:
  1. ukończyć 8 poziomów zaawansowania na Platformie w trybie standardowym
  2. zdać egzamin końcowy po zakończeniu 8 poziomów
  3. zdać egzamin próbny TELC lub TOEFL w naszej szkole, tzw. „mock exam”
  4. podejść do egzaminu B1 w terminie maksymalnie 3 miesięcy od ukończenia kursu na Platformie
  5. nie zdać egzaminu, o którym powyżej
 3. [Świadczenie gwarancyjne] Użytkownik, który spełnił wymagania, o których mowa w poprzednim punkcie, otrzyma od Szkoły zwrot opłaty poniesionej przez niego za egzamin. Warunkiem otrzymania świadczenia jest przesłanie do Szkoły poniższych dokumentów:
  1. oryginału faktury za egzamin B1 wystawionej na Studenta
  2. dokumentu zaświadczającego fakt nie zdania egzaminu.
  3. dokumentację poświadczającą zakup przez Studenta każdego z 8 poziomów zaawansowania na Platformie po cenie cennikowej.

G. Gwarancja satysfakcji dla Studentów szkoły www.unitedteachers.pl

 1. [Przedmiot gwarancji] Szkoła udziela Użytkownikowi pełnej gwarancji satysfakcji z zakupionego na www.unitedteachers.pl lub www.angielskimetodabezposrednia.pl kursu.
 2. [Warunki gwarancji] Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, Użytkownik musi spełnić łącznie wszystkie poniższe wymagania:
  1. dokonać zakupu bezpośrednio w naszej Szkole, przelewem na konto United Teachers LTC lub poprzez nasz sklep internetowy dostępny na stronie www.unitedteachers.pl lub www.angielskimetodabezposrednia.pl.
  2. przesłać do Szkoły mailem prośbę o zwrot wpłaconych pieniędzy na skutek niezadowolenia z zakupionego kursu na adres biuro@unitedteachers.pl w terminie do 10 dni od momentu zakupienia kursu.
  3. wyrazić w mailu z reklamacją zgodę na potrącenie od kwoty zakupu kursu kwoty prowizji pobieranej przez DotPay za płatność on-line oraz ewentualnej prowizji pobranej przez Partnera szkoły United Teachers sprzedającego lub pośredniczącego w sprzedaży szkoleń i kursów United Teachers LTC, o ile kurs nie był kupiony bezpośrednio w szkole United Teachers poprzez jej stronę www.unitedteachers.pl lub www.angielskimetodabezposrednia.pl.
  4. nie skorzystał z bezpłatnej wersji demo kursu przed dokonaniem zakupu.
 3. [Świadczenie gwarancyjne] Użytkownik, który spełnił wymagania, o których mowa w poprzednim punkcie, otrzyma od Szkoły zwrot opłaty poniesionej przez niego za kurs. Warunkiem otrzymania świadczenia jest przesłanie do Szkoły wszystkich poniższych dokumentów:
  1. odesłanie do Szkoły kompletnie wypełniony protokół reklamacyjny otrzymany mailem zwrotnym na mail z reklamacją i prośbą o zwrot wpłaconych pieniędzy
  2. mail z podanymi wszystkimi niezbędnymi danymi do dokonaniu przelewu ze zwrotem zapłaconej za kurs kwoty po potrąceniu prowizji wymienionych w Paragrafie 6, punkt F.2.c.
  3. dokumentację poświadczającą zakup przez Studenta kursu bezpośrednio na naszej stronie www.unitedteachers.pl lub www.angielskimetodabezposrednia.pl lub potwierdzenie przelewu wysłanego na konto firmowe United Teachers LTC.

Paragraf 7

Opłaty za naukę w Szkole

 1. [Cennik] Nauka na Platformie jest płatna. Cennik opłat stanowi załącznik do Regulaminu, jest jego integralną częścią i znajduje się pod adresem http://www.unitedteachers.pl/o-szkole/cennik oraz http://angielskimetodabezposrednia.pl/sklep . Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na treść Cennika, w tym na obciążanie Studentów wg zapisów Cennika dostępnego pod tym adresem, o ile nie zakupili oni kursów po cenie promocyjnej bezpośrednio w szkole United Teachers LTC lub u jednego z jej Partnerów Handlowych.
 2. [Formy płatności] Płatność za naukę w Szkole możliwa jest przelewem bankowym, kartą płatniczą lub tak zwanym „szybkim przelewem" przy pomocy serwisu www.dotpay.pl . Dostęp do zasobów Platformy udostępniany jest po potwierdzeniu wniesienia opłaty za naukę.
 3. Rozliczenia transakcji kartą krdytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 4. [Zwroty za naukę] Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik jest świadomy, iż po wykupieniu dowolnych modułów kursów językowych przez Internet, Użytkownik otrzymuje dostęp do autorskich materiałów do nauki języka angielskiego. Niewykorzystanie przydzielonego dostępu do przedmiotowych materiałów w części lub całości, nie może stanowić podstawy do zwrotu części lub całości wniesionych opłat za naukę. Wszelkie wniesione za naukę opłaty są bezzwrotne.
 5. [Faktury/rachunki] Szkoła świadczy Użytkownikowi usługę edukacyjną zwolnioną z podatku VAT. Fakturę bądź rachunek za naukę Słuchacz może otrzymać w terminie do 14 dni po dokonaniu płatności za naukę. Słuchacz musi jedynie podać Szkole mailem dane do wystawienia faktury bądź rachunku.

Paragraf 8

Wyłączenie odpowiedzialności Szkoły

 1. [Wyłączenie odpowiedzialności] W przypadku korzystania z kursów językowych przez Internet za pośrednictwem Platformy, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. działań podjętych za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika, adresu e-mail lub Hasła Użytkownika przez osoby nieuprawnione,
  2. uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Platformy, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
  3. działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia oraz zdarzenia, którym Szkoła nie może się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę w należytym wykonaniu zapisów Umowy,
  4. działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,
  5. niemożności korzystania przez Użytkownika z usług Szkoły spowodowanej wolnym lub niestabilnym łączem internetowym oraz niepoprawną konfiguracją komputera i/lub oprogramowania Użytkownika (np. przeglądarki internetowej).
 2. [Wyłączenie odpowiedzialności za działania sprzeczne z prawem i Regulaminem] Szkoła nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę, o ile do zdarzenia będącego lub mogącego być źródłem szkody doszło w wyniku działania Użytkownika niezgodnego z niniejszym Regulaminem lub innymi przepisami prawa.

Paragraf 9

Prawo od odmowy realizacji procesu dydaktycznego oraz skutki naruszenia prawa

 1. [Przyczyny odmowy realizacji procesu dydaktycznego] Szkoła zastrzega sobie prawo odmowy dalszej realizacji procesu dydaktycznego poprzez Platformę w przypadku:
  1. podejrzenia ujawnienia Nazwy Użytkownika lub Hasła przez Użytkownika osobom trzecim,
  2. nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania zlecenia lub dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania zleceń i dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerw spowodowanych koniecznością bieżącej konserwacji lub aktualizacji oprogramowania,
  3. w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmian przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań Umowy,
  4. działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia, zdarzenia którym Szkoła nie mogła się przeciwstawić, stanowiącym przeszkodę w należytym wykonaniu zapisów Umowy.
 2. [Zakaz wykorzystania Platformy niezgodnie z przeznaczeniem] Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wykorzystywanie Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz w celu obejścia lub naruszenia obowiązującego prawa jest zabronione.
 3. [Zakaz naruszania dóbr osobistych, reklamy, propagowania treści zabronionych] Użytkownikom zabrania się wykorzystywania Platformy do wyrażania treści oraz podejmowania czynności naruszających dobra osobiste innych osób, promujących inne strony internetowe, zawierające treści o charakterze reklamowym, itp.
 4. [Skutki naruszenia prawa, zablokowanie konta] W przypadku powzięcia przez Szkołę informacji o wykorzystywaniu Platformy w sposób bezprawny lub niezgodny z jej przeznaczeniem konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zablokowane, a treści usunięte. W sytuacji takiej Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za naukę.

Paragraf 10

Reklamacje usług / zwroty

 1. [Uprawnienie do reklamowania] Użytkownicy Platformy uprawnieni są do reklamowania usług świadczonych przez Szkołę. Reklamacje należy kierować listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do United Teachers LTC; ul. Boya-Żeleńskiego 6/19; 00-621 Warszawa. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko adres e-mail oraz nazwę Użytkownika osoby składającej reklamację, jak również szczegółowy opis zastrzeżeń.
 2. [Rozpoznanie reklamacji] Reklamacje rozpoznawane będą przez Szkołę w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaną przesłane na adres e-mail Użytkownika.
 3. Zwroty. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym.

Paragraf 11

Przepisy końcowe

 1. [Prawo obowiązujące] W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dot. zlecenia świadczenia usług.
 2. [Ograniczenie dostępu do Platformy] Szkoła może czasowo ograniczyć dostęp do Platformy, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności od niej niezależne jak również w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po usunięciu przyczyny niedostępności.
 3. [Obowiązywanie Regulaminu] Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011 roku.