Metodologia

Organizacja szkoleń

Na początku należy podkreślić, że prawie każde z naszych szkoleń jest inne, gdyż każdy Klient ma inne potrzeby i wymagania, dlatego przed rozpoczęciem szkolenia zawsze dużo uwagi poświęcamy szczegółowej analizie potrzeb i zaplanowaniu cyklu nauczania.

Klasyczny cykl szkoleniowy składa się z trzech etapów: planowania, monitorowania i podsumowania szkolenia.

 

ETAP I : PLANOWANIE SZKOLENIA

ANALIZA POTRZEB

Przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie rozmowy z przedstawicielem firmy określany jest cel szkolenia oraz dokonywana jest wstępna analiza potrzeb klienta.

TEST POZIOMUJĄCY (PLACEMENT TEST)

Aby móc rzetelnie określić poziom znajomości języka u słuchaczy, muszą oni przystąpić do testu poziomującego w siedzibie swojej firmy, za który mogą otrzymać 100, 80, 60 lub 40 punktów w zależności od języka. Test ten sprawdza wiedzę leksykalną, znajomość struktur i zagadnień gramatycznych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Po otrzymaniu rezultatów z pisemnego testu poziomującego przeprowadzane są indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z Metodykiem lub Nauczycielem Prowadzącym (Head Teacher), mające na celu potwierdzenie poziomu i wstępne określenie indywidualnych potrzeb wszystkich uczestników szkolenia. Taki dwustopniowy system pozwala na dokładne określenie czynnej i biernej znajomości języka.

ANALIZA CELÓW I POTRZEB

Metodyk lub Nauczyciel Prowadzący przeprowadzają ustną i pisemną analizę potrzeb, aby ustalić zakres zagadnień tematycznych, które powinny być uwzględnione w programie kursu oraz określić możliwe przeszkody i ograniczenia, które mogą się pojawić na etapie ich realizacji, z uwzględnieniem celów i założeń szkoleniowych sugerowanych przez Klienta.

PODZIAŁ NA GRUPY

Na podstawie wyników testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej dokonywany jest podział na grupy. Z każdą grupą podpisywany jest kontrakt szkoleniowy na początku semestru.

LEKCJA PRÓBNA

Często, jeszcze przed rozpoczęciem regularnego kursu, przeprowadzane są bezpłatne lekcje próbne, które mają na celu weryfikację adekwatności zaproponowanego podziału na grupy oraz wstępne zapoznanie się słuchaczy z proponowanymi metodami nauczania, jak i podręcznikami. Jest to również czas na ostateczną decyzję dotyczącą przypisania odpowiednich lektorów do poszczególnych grup. Dobierając lektorów prowadzących kurs dla danej grupy brane jest pod uwagę zarówno doświadczenie lub wykształcenie lektora w danej dziedzinie (np. prawo, bankowość, ekonomia, biznes, medycyna itp.), jak i jego osobowość i styl pracy.

OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA

Na podstawie informacji o potrzebach językowych uczestników szkolenia, Metodyk dobiera podręczniki oraz opracowuje ramowy program kursu, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju ograniczeń i uwarunkowań (np. dyspozycyjność pracowników, podróże służbowe, specyfikę pracy na danym stanowisku, budżet itp.). Następnie lektorzy wraz metodykiem lub nauczycielem prowadzącym, opracowują szczegółowy rozkład materiału w swoich grupach. Stosownie do programu nauczania, podręczniki uzupełniane są różnorodnymi materiałami dydaktycznymi, opracowanymi odpowiednio do poziomu i celu szkolenia.ETAP II : MONITOROWANIE SZKOLENIA

MONITOROWANIE FREKWENCJI

W trakcie trwania szkolenia lektorzy zobowiązani są do prowadzenia list obecności oraz przygotowywania miesięcznych zestawień frekwencji.

KONTROLA EFEKTYWNOŚCI

W trakcie trwania kursów lektorzy zobowiązani są do sprawdzania postępów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauk: testy cząstkowe i semestralne, zestawienia słówek oraz zagadnień gramatycznych.

RAPORT SEMESTRALNY Z POSTĘPÓW

Na podstawie wyników testu semestralnego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne, podsumowujące dany etap szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.

KONTROLA JAKOŚCI

W trakcie trwania kursów przeprowadzane są regularnie anonimowe ankiety (tzw. WBS) mające na celu sprawdzenie jakości kursów, ogólnego poziomu zajęć, zaangażowania lektora oraz poziomu zadowolenia uczestników.
Okresowo przeprowadzane są również wizytacje (hospitacje) zajęć przez Metodyka lub Nauczyciela Prowadzącego.
Wyniki ankiet oraz hospitacji są podsumowywane i omawiane szczegółowo z lektorami.
ETAP III : PODSUMOWANIE SZKOLENIA

TEST KOŃCOWY

Na koniec szkolenia organizowany jest końcowy test podsumowujący przekrojowo sprawdzający wiedzę z zakresu materiału zrealizowanego podczas całości szkolenia, na podstawie którego wystawiana będzie ocena końcowa.

RAPORT KOŃCOWY

Na podstawie wyników testów cząstkowych oraz testu końcowego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty dla poszczególnych uczestników, opisujące ich postępy oraz poziom umiejętności.

RAPORT Z PRZEBIEGU SZKOLENIA

Sporządzane są także raporty końcowe, opisujące przebieg całości szkolenia, oraz weryfikujące jego efektywność.

ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKATY

Na podstawie wyników testów, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne oraz końcowe, opisujące przebieg szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.
Raport cząstkowy oraz końcowy stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu.

Kursy internetowe i mieszane

Kurs przez internet może przybrać dwie formy:

e-learning

samodzielna nauka na platformie

E-learning

Jako kursant naszej szkoły będziesz korzystać z wyjątkowego kursu e-learningowego, który zabierze Cię w przypadku nauki języka angielskiego w podróż po czterech anglojęzycznych krajach. W ten niecodzienny sposób poznasz jednocześnie akcent brytyjski, amerykański, kanadyjski i australijski, jak również elementy kultury danych krajów.

Kurs e-learningowy pozwala każdemu uczestnikowi samodzielnie uczyć się, powtarzać, testować i utrwalać poznany wcześniej materiał. Kurs jest kierowany szczególnie do osób, które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na regularne zajęcia z lektorem. Został on wyposażony w niezliczoną ilość dialogów nagranych w różnych akcentach języka oraz ciekawe elementy testujące.

Sam możesz na bieżąco, w dowolnym momencie, monitorować i sprawdzać swoje postępy oraz poziom opanowania materiału, generując sobie swoje indywidualne raporty w swoim indywidualnym profilu słuchacza. Po przerobieniu i zaliczeniu całego poziomu, na zakończenie kursu otrzymasz oficjalny raport z poczynionych postępów, jak również oficjalny certyfikat wystawiony przez United Teachers Language Training Center

 

Struktura kursu

Każdy poziom składa się z 10 lekcji.

Każda lekcja składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu stron.

Każda lekcja rozwija wszystkie kompetencje i umiejętności:

 • mówienie
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstu czytanego
 • pisanie
 • gramatykę (teorię i ćwiczenia)
 • praktyczne słownictwo i struktury leksykalne (Use of English)

W zależności od poziomu słuchacza i ilości wykonanych przez niego powtórek, materiał w wersji podstawowej dla każdego poziomu jest przewidziany na 40-70 godzin pracy własnej.

 

Unikalność kursu

W przeciwieństwie do innych kursów e-learningowych dostępnych na rynku, nasz kurs został przygotowany specjalnie pod kątem przełamania bariery w mówieniu, dlatego lekcje w większości zawierają ćwiczenia komunikacyjne i leksykalne. Umożliwiają one uczniowi RZECZYWISTE mówienie w języku obcym przez większość czasu pracy z kursem oraz od samego początku nauki, nawet na poziomie A0-A1.

Nasi uczniowie PO PROSTU MÓWIĄ PO ANGIELSKU od pierwszej godziny pracy z kursem. Nie czytają długich wywodów gramatycznych czy listy wyrażeń słów czy struktur (dostępnych w każdym podręczniku czy rozmówkach), które nie są następnie praktycznie ćwiczone na głos w prawdziwej lub symulowanej komunikacji. Stąd też, by zachować przejrzystość i lekkość kursu, gramatyka została ograniczona do niezbędnego minimum potrzebnego do prawidłowej komunikacji, a każde nowo wprowadzone słowo czy struktura jest natychmiast ćwiczone w formie mini dialogu.

Dlatego, dodatkowo, uczniowie kursu e-learningowego mogą dokupić na preferencyjnych warunkach dodatkowy, bardzo obszerny kontent gramatyczny za symboliczne 9 PLN (!) za poziom dostępny przez cały okres trwania kursu, aby móc poszerzyć lub odświeżyć znajomość gramatyki, jeśli na przykład niebawem chcą przystąpić do zdawania oficjalnego egzaminu TELC, TOEFL czy FCE.

Kontent gramatyczny obejmuje bogaty i bardzo przejrzysty materiał teoretyczny oraz setki ćwiczeń na każdym poziomie od A0-A1, A1, A2, B1 i B2, w sumie ponad 2000 samosprawdzających się ćwiczeń zawierających ponad 20.000 elementów, przewidziany na 1200-1500 godzin nauki!

To, co jeszcze wyróżnia nasz kurs e-learningowy od wielu innych dostępnych w Polsce platform e-learningowych, a co jest bardzo istotne, to to, że nagrania są bardzo naturalne, autentyczne lub, na poziomach początkujących, maksymalnie zbliżone do autentycznych, i realizowane są zatem z naturalną prędkością i wymową, zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi we współczesnej metodyce nauczania języków obcych. Zwiększa to Twoje szanse zdania z sukcesem części dotyczącej rozumienia ze słuchu, stanowiącej integralną część oficjalnych egzaminów TELC, TOEFL, FCE, TOEIC, etc.

Charakterystyka kursu

Nagrania audio

Niewątpliwie największym atutem naszego kursu e-learningowego jest niezliczona ilość nagrań audio, która da Ci możliwość samodzielnego powtarzania materiału poprzez nieograniczoną ilość odsłuchów każdego micro dialogu, nowo wprowadzanych pojęć oraz ważnych informacji. Wszystkie odsłuchy zostały przygotowane przez profesjonalnych lektorów, przy uwzględnieniu różnych akcentów danego języka. Dzięki temu, na przykład ucząc się angielskiego, możesz się osłuchać z naturalnym akcentem brytyjskim, amerykańskim, australijskim i kanadyjskim.

Nowe pojęcia

Nowo wprowadzane słownictwo pojawia się dokładnie w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy jest używane. Dzięki temu bezpośrednio po zapoznaniu się z pojęciami, będziesz mieć możliwość wykorzystania nowej wiedzy w praktyce. Pola zawierające słówka dają Ci niepowtarzalną możliwość wielokrotnego powtarzania każdego z nich, co w połączeniu z dostępnością nagrań audio umożliwia osiągnięcie pełnej poprawności w wypowiadaniu każdego pojęcia.

Dialogi

Głównym elementem kursu e-learningowego są dialogi, które umożliwiają powtarzanie materiału poznanego na lekcji oraz przećwiczenie wszystkich zwrotów w nowym kontekście.

Dzięki licznym nagraniom dostępnym w większości przypadków wraz z ich transkrypcją uzyskasz niepowtarzalną możliwość osłuchania się z każdym pytaniem i odpowiedzią, jak również z graficznym zapisem wypowiedzi - wystarczy jedno kliknięcie.


Wykorzystane dialogi często uwzględniają kilka możliwych odpowiedzi, dając Ci możliwość wyboru jednej z nich, dokończenia wypowiedzi według własnego uznania lub pozwalając zapoznać się zarówno z wersją twierdzącą, jak i przeczącą proponowanej odpowiedzi.

Grafika


Dodatkowym atutem kursu e-learningowego jest jego bogata szata graficzna, 
w której wszystkie charakterystyczne elementy slajdów dostosowywane są do kraju, przez który odbywa się podróż w danej części kursu, a dodatkowo pomagają Ci lepiej zrozumieć sens wypowiedzi, bez ciągłego odwoływania się do języka polskiego, dzięki czemu obcujesz z językiem obcym przez absolutną większość czasu. Obecność języka polskiego jest zredukowana do absolutnego minimum, niezbędnego do harmonijnej i bezstresowej nauki. Każdy slajd zawiera zdjęcia lub ilustrację, które nie tylko czynią kurs ciekawym, ale pozwalają również wczuć się w tematykę dialogów lub kulturę danego obszaru językowego.

Teoria gramatyczna

Z proponowanym przez nas kursem e-learningowym nawet nauka gramatyki staje się ciekawą przygodą. Przede wszystkim unikamy zawiłych i niejasnych definicji oraz długich przeładowanych bloków informacji, bo wiemy, jak nudne jest to dla uczniów i jak niska jest skuteczność takiego sposobu przekazywania wiedzy. U nas teoria gramatyczna podawana jest generalnie w małych „pigułkach”, aby była łatwa do przełknięcia i lekkostrawna dla każdego. Dodatkowo, jest ona zaprezentowana bardzo wizualnie (kolory, pogrubienia, itd.), aby praktycznie na pierwszy rzut oka było wiadomo, o co chodzi w danym zagadnieniu i aby ułatwić w ten sposób jej zapamiętanie, co jest szczególnie istotne w przypadku wzrokowców. Slajdy teoretyczne są wstępem do wykonywania następnie praktycznych i ciekawych samosprawdzających się ćwiczeń, dzięki którym uczeń od razu używa w praktyce tego, czego się przed chwilą nauczył w teorii.

Ćwiczenia gramatyczne

Bezpośrednio po slajdach wprowadzających zagadnienia gramatyczne, znajdują się ćwiczenia umożliwiające przetestowanie zdobytej wiedzy w ciekawej i różnorodnej formie.


W ten sposób aktywnie utrwalisz zdobytą wiedzę, pozyskując jednocześnie doświadczenie przydatne podczas wszelkiego rodzaju sprawdzianów oraz egzaminu TELC. Ćwiczenia te sprawdzają się automatycznie, dzięki czemu natychmiast zobaczysz poprawne odpowiedzi oraz sumę uzyskanych za dane ćwiczenie punktów.

Listening, reading, writing

Kurs e-learningowy zawiera także regularne ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (listening comprehension activities), ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego (reading comprehension) oraz ćwiczenia sprawdzające umiejętność pisania, które wykorzystują 12 różnych rodzajów ćwiczeń i które są równocześnie micro testami, których wyniki widzi Twój nauczyciel.

To, co wyróżnia nasz kurs e-learningowy od wielu innych dostępnych w Polsce platform e-learningowych, a co jest bardzo istotne, to to, że nagrania są bardzo naturalne, autentyczne lub, na poziomach początkujących, maksymalnie zbliżone do autentycznych, i realizowane są zatem z naturalną prędkością i wymową, zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi we współczesnej metodyce nauczania języków obcych. Zwiększa to Twoje szanse zdania z sukcesem części dotyczącej rozumienia ze słuchu, stanowiącej integralną część oficjalnych egzaminów TELC, TOEFL, FCE, TOEIC, etc.

blended-learning

e-learning + zajęcia z lektorem na żywo

Blended-learning

System blended-learning, nazywany również nauczaniem łączonym lub mieszanym to połączenie zajęć prowadzonych przez lektora na zajęciach stacjonarnych z samodzielną pracą na platformie e-learningowej, które sprawia, że nauka języka obcego staje się nie tylko bardziej nowoczesna i przyjemna, ale przede wszystkim bardziej skuteczna. Dzięki nauczaniu mieszanemu słuchacze szybciej osiągają zamierzone cele edukacyjne, czynią większe postępy, a rezultaty ich pracy są bardziej mierzalne.

Dzięki podejściu WBLS, starannie wyselekcjonowanym materiałom oraz technikom nauczania, uczniowie naszych kursów:

 • niezwykle szybko pozyskują umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym (zarówno w mowie, jak i w piśmie),
 • budują solidne podstawy językowe zapewniające poprawność gramatyczną konstruowanych wypowiedzi,
 • uczą się przydatnych zwrotów oraz słownictwa, związanego z codziennym życiem,
 • otrzymują dostęp do gotowego kursu e-learningowego pozwalającego na samodzielną pracę poza zajęciami w wirtualnej klasie, powtarzanie i utrwalanie nowo poznanego materiału,
 • otrzymują możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych, między innymi TELC B1, TELC B2, FCE czy TOEFL,
 • mają do dyspozycji bardziej elastyczne grafiki zajęć,
 • regularniej uczestniczą w zajęciach z lektorem,
 • nie tracą niepotrzebnie czasu na dojazdy,
 • nie muszą płacić od razu za semestr czy za rok z góry,
 • nie tracą tak dużo pieniędzy, jak w przypadku kursów stacjonarnych.

Kluczowe elementy WBLS

Metoda WBLS Wirtualny Blended-Learning  System stanowi unikalne połączenie najlepszych praktyk z metody bezpośredniej, metody tradycyjnej, metody komunikacyjnej, e-learningu oraz kursów egzaminacyjnych. Powstała ona w wyniku połączenia wieloletniej praktyki, wiedzy i doświadczenia metodyków i nauczycieli United Teachers Language Training Center oraz Europejskiego Systemu Edukacji E-learningowej. Dlatego WBLS zapewni Ci najwyższą skuteczność i tempo uczenia się!

Kluczowe zasady związane z prowadzeniem zajęć metodą WBLS należą:


Dynamika prowadzenia zajęć

Kursy prowadzone metodą WBLS są bardzo dynamiczne. Lektorzy prowadzą lekcje zwracając się do kursantów w naturalnym tempie komunikacyjnym, czyli w takim, w jakim na co dzień mówimy do siebie używając ojczystego języka. Dzięki temu bez problemu zrozumiesz swoich przyszłych rozmówców.


System powtórek

Jednym z kluczowych elementów skutecznej nauki języka obcego jest regularne powtarzanie materiału. Metoda WBLS stara się uwzględniać optymalne proporcje pomiędzy nowo wprowadzanym materiałem, a elementami powtarzanymi, dzięki czemu mimo szybkiego tempa nauki każdy z kursantów zapamiętuje praktycznie cały przerobiony materiał. System regularnych powtórek pozwala również uzupełnić braki powstałe w skutek nieobecności na zajęciach. 


Dialogi

Jako, że głównym celem metody WBLS jest zdobycie przez kursantów umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w jak najkrótszym czasie, przez większą część zajęć będziesz prowadzić dialog z lektorem. Dialogi te będą oparte przede wszystkim na licznych pytaniach i odpowiedziach, dzięki czemu utrwalisz wszystkie nowo wprowadzane pojęcia, zapamiętasz poprawne konstrukcje zdań oraz przećwiczysz stosowanie czasów. 

Największą korzyścią płynącą z licznych konwersacji jest jednak fakt, iż już od pierwszych zajęć będziesz mówić w języku obcym i wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce. Dzięki temu w naturalny sposób przygotujesz się do sytuacji, w których możesz się znaleźć w życiu codziennym.


Różnorodność akcentów i sposobów wypowiadania się

W zależności od kraju pochodzenia, osoby posługujące się na przykład językiem angielskim mogą posiadać różny akcent, co może znacznie utrudnić Ci zrozumienie, co do Ciebie mówi Twój rozmówca. Dlatego właśnie nagrania umieszczone na platformie realizowane są przez wielu różnych lektorów z różnych krajów. W trakcie przerabiania kolejnych poziomów zaawansowania, ucząc się na przykład angielskiego osłuchasz się z akcentem brytyjskim, amerykańskim, kanadyjskim i australijskim! Dodatkowo, będziesz miał możliwość ewentualnej zmiany grupy i lektora, gdyż jest wiele grup równocześnie uczących się na zbliżonych poziomach zaawansowania, co daje Ci niezwykłą możliwość obcowania z różnymi sposobami wypowiadania się i daje Ci możliwość zmiany grafiku.

Gotowy wielopoziomowy kurs e-learningowy

tym kursie umożliwiają samodzielne powtarzanie zagadnień przerobionych podczas lekcji z lektorem, nadrobienie zaległości powstałych w skutek absencji, dokładne przygotowanie się do egzaminu językowego, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego lub po prostu całkowicie samodzielną naukę, jeśli nie możesz sobie pozwolić na zajęcia z lektorem „na żywo”, czy to w wirtualnej czy tradycyjnej klasie. Dzięki regularnej pracy z gotowym kursem e-learningowym i nauce na zajęciach on-line w wirtualnej klasie:

 • znacznie szybciej nauczysz się swobodnie porozumiewać w języku obcym;
 • zapamiętasz wszystkie omawiane słówka i struktury oraz wielokrotnie przećwiczysz 
  ich wymowę;
 • zrozumiesz wszystkie konstrukcje gramatyczne i czasy;
 • dokładnie przygotujesz się do zdobycia certyfikatu językowego;
 • będziesz się uczyć efektywnie, wykorzystując nowoczesne materiały.