Katalog kursów

Kursy e-learning – język angielski

1. Kurs e-learning - Poziom I – Beginner (I sem/A1)

2. Kurs e-learning - Poziom II – Elementary (II sem/A1)

3. Kurs e-learning - Poziom III - Pre-intermediate (I sem/A2)

4. Kurs e-learning - Poziom IV – Pre- intermediate (II sem/A2)

5. Kurs e-learning - Poziom V- Intermediate (I sem/B1)

6. Kurs e-learning - Poziom VI – Intermediate (II sem/B1)

7. Kurs e-learning - Poziom VII - Upper-intermediate (I sem/B2)

8. Kurs e-learning - Poziom VIII - Upper-intermediate (II sem/B2)

9. Kurs e-learning - Poziomy I-VIII - A0-B2 - Promocja!!!

 

Repetytorium z gramatyki angielskiej

 

10. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – poziom A0/A1

11. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – poziom A1

12. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – poziom A2

13. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – poziom B1

14. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – poziom B2

15. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – poziomy A0-B2

16. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – 1 z 5 poziomów
Specjalna promocja! Super cena za zakup w kwietniu 2011

17. Kurs Repetytorium gramatyki angielskiej – 5 z 5 poziomów
Specjalna promocja! Super cena za zakup w kwietniu 2011


Zajęcia indywidualne lub grupowe on-line
w wirtualnej sali

 

18. Zajęcia grupowe on-line (na żywo)

(dostępne języki: angielski)

19. Zajęcia indywidualne on-line (na żywo)

(angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski jako obcy)

20. Business English – Zajęcia grupowe on-line (na żywo)   Nowość!

21. Business English – Zajęcia indywidualne on-line (na żywo)

22. Konwersacje indywidualne FLEX i FLEX Mobile

(angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski jako obcy)

23. Konwersacje indywidualne FLEX PREMIUM Nowość!

(angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski jako obcy)

24. Konwersacje indywidualne FLEX PRESTIGE Nowość!

(angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski jako obcy)

Pozostałe kursy

 

25. Additional writing practice

(angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski jako obcy)

 

26. BON JĘZYKOWY

 


SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSÓW

 

1. Poziom I - Beginner (I sem/A1)

 

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

- liczby
- alfabet
- przedimki określone i nieokreślone
- podstawowe słownictwo praktyczne
- przedmioty codziennego użytku
- przyimki miejsca
- przywitania, powitania, przedstawianie się, pytania o informacje osobiste
- przedimki policzalne i niepoliczalne
- czasownik "to be"
- nazw niektórych krajów i kontynentów
- zamki dzierżawcze
- konstrukcja "have got"
- this/that – these/those
- make/do
- czasowniki modalne
- liczebniki porządkowe
- określanie czasu
- czas Present Simple
- konstrukcja "would like"
- konstrukcja "there is/there are"
- przysłówki częstotliwości


ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

- przedstawiać się
- krótko mówić o sobie w podstawowym zakresie
- zadawać proste pytania
- udzielać podstawowych informacji
- opisywać położenie obiektów
- pytać o najważniejsze informacje osobiste
- opisywać czynności rutynowe
- pytać i odpowiadać o zawód
- opisywać wygląd i charakter ludzi
- rozmawiać o swojej lub czyjejś rodzinie
- rozmawiać o swojej o pracy
- rozmawiać o pochodzeniu ludzi, wieku, wyglądzie, charakterze ludzi
- wyrażać uczucia/nastawienie względem ludzi/przedmiotów
- pytać o czas i mówić, która jest godzina/dzień tygodnia/data
- mówić o swoich przyzwyczajeniach, nawykach oraz preferencjach
- wyrażać swoje sugestie i reagować na cudze sugestie
- zaprosić kogoś na kawę/drinka
- grzecznie odmawiać
- przyjmować zaproszenie
- zamawiać w restauracji, kawiarni

 

2. Poziom II – Elementary (II sem/A1)

 

Na Poziomie II – Elementary (II sem/A1) nazywanym również Breakthrough level

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomie I oraz dodatkowo poznasz:

- czasownik "to be" w czasie przeszłym
- czas "Present Continuous"
- czas „Simple Past”
- konstrukcja "be going to"
- przyimki miejsca
- zwroty używane w życiu codziennym
- słownictwo związane z wypoczynkiem
- słownictwo związane z zainteresowaniami
- zasady pisania listów nieformalnych
- podstawowe słownictwo związane z podróżowaniem
- nazwy środków transportu
- słownictwo dotyczące wyrażania ilości
- stopniowanie przymiotników
- tworzenie porównań
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- produkty spożywcze
- prośby i propozycje
- konstrukcja "what like"
- kierunki, odległość, położenie
- opozycja czasów Present Simple / Present Continuous


ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomie I oraz dodatkowo nauczysz się :

- wyszukiwać w tekście potrzebne informacje
- selekcjonować wyszukiwane informacje
- pytać o czyjeś zdanie, opinię
- wyrażać własną opinię
- opisywać przedmioty
- pytać o wyposażenie dom lub hotelu
- pytać i określać lokalizację osób/rzeczy
- zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące czasu
- określać czas wydarzeń
- określać częstotliwość wydarzeń/czynności
- mówić o teraźniejszości i przeszłości
- mówić o umiejętnościach lub ich braku
- wyrażać ilość danego produktu, rzeczy
- rozmawiać o pogodzie
- pisać różnego rodzaju listy nieformalne
- zasięgać informacji w biurze podróży
- rozmawiać na dworcu kolejowym lub lotnisku
- opisywać i porównywać ceny, wartości, prędkości
- opisywać mocne i słabe strony
- uzyskiwać ważne informacje
- napisać proste opowiadanie
- dedukować możliwe odpowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu
- porównać osoby/rzeczy
- opisywać swoje plany, zamierzenia etc.
- robić zakupy
- wypowiadać się na temat ulubionych potraw, żywności
- proponować rozwiązania problemów
- argumentować i uzasadniać
- rozmawiać o samopoczuciu/problemach zdrowotnych
- prosić o pomoc lub radę
- redagować krótki tekst wyrażający opinię
- zaproponować coś, zgodzić się lub odrzucić czyjąś propozycję
- wskazywać i pytać o drogę oraz położenie


3. Poziom III - Pre-intermediate (I sem/A2)

 

Na Poziomie III - Pre-intermediate (I sem/A2)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-II oraz dodatkowo poznasz:


- personal questions
- pytania typu „question tags”
- czasowniki złożone (phrasal verbs)
- podobieństwa i różnice "have/have got"
- użycie „so / neither”
- pytania pozorne (indirect questions)
- stopień wyższy przymiotników
- stopień najwyższy przymiotników
- czas Futur Simple
- konstrukcja „going to”
- czasowniki modalne „should”, „can”, „have to”
- użycie „since”, „for”
- użycie “used to”
- określenia ilościowe “too”, “too much/many”, “enough”
- użycie “like”
- użycie formy –ing lub bezokolicznika
- opozycja czasów Simple Past/Past Continuous
- zestawienie i porównanie czasów Simple Past/Present Perfect
- zdania względne
- wyrażenia i zwroty związane z potwierdzaniem lub zaprzeczaniem informacji
- I okres warunkowy
- verb patterns


ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-II oraz dodatkowo nauczysz się :

- opisywać zjawiska, wydarzenia
- porozumiewać się podczas nieformalnych spotkań towarzyskich
- rozmawiać o zainteresowaniach, pasjach i zajęciach
- zadawać uprzejme pytania
- objaśniać znaczenia wyrazów
- śledzić fabułę wypowiedzi
- pisać pocztówkę, maile i faksy do znajomych
- korygować błędną informację
- wyrażać wdzięczność, podziękowanie
- dedukować z kontekstu znaczenie słów
- określać ilość, porównywać
- odrywać role
- uzupełniać brakujące informacje
- przewidywać przyszłość, prognozować
- robić zakupy w różnego rodzaju sklepach

 

4. Poziom IV – pre-intermediate (II sem/A2)

 

Na Poziomie IV – Pre- intermediate (II sem/A2) nazywanym również Waystage level

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-III oraz dodatkowo poznasz:

- akceptowanie i odrzucanie propozycji (rozwinięcie)
- pisanie listów – kontynuacja
- dodatkowe czasowniki modalne
- krótkie i długie odpowiedzi
- czas Future Simple (rozwinięcie)
- czas Present Perfect (powtórzenie)
- czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości (powtórzenie)
- zestawienie will/going to
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (powtórzenie)
- strona bierna
- czas Past Perfect
- użycie “just”, “yet”, “already”
- dopełnienie bliższe i dalsze
- pytania o podmiot lub dopełnienie
- pytania otwarte / zamknięte, pytania ze słówkami pytającymi
- II okres warunkowy
- mowa zależna (wprowadzenie)
- użycie „both”, „neither”, „either”


ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-III oraz dodatkowo nauczysz się :

- wyrażać opinię, argumentować
- proponować, dyskutować, przekonywać, negocjować
- omawiać przyczyny i skutki
- wyrażać przymus
- reagować na propozycje
- opisywać ulubione i nie lubiane czynności
- opisywać preferencje
- wyrażać zamiary i plany
- planować przyszłość
- porównywać przyszłość z teraźniejszością
- proponować rozwiązywanie problemów
- opisywać zalety i wady
- mówić o byłych i obecnych przyzwyczajeniach, nawykach, zwyczajach
- wyrażać opinię przeciwną
- napisać krótkie wypracowanie
- wydawać polecenia
- formułować sugestie i prośby
- przedstawiać informacje usłyszane od drugiej osoby
- pisać streszczenie
- pisać listy nieformalne i maile
- złożyć skargę

 

5. Poziom V- Intermediate (I sem/B1)

 

Na Poziomie V - Intermediate (I sem/B1)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-IV oraz dodatkowo poznasz:

- Present Simple vs Present Continuous (powtórzenie)
- Present Perfect vs Past Simple
- użycie „for”, „since”
- czasowniki złożone (phrasal verbs)
- strona bierna (rozwinięcie)
- zdania względne (defining)
- sporty, zainteresowania, hobby
- przymiotniki opisujące miejsca
- stopniowanie przymiotników (rozwinięcie)
- wyrażanie prawdopodobieństwa
- rzeczowniki złożone
- czasowniki złożone
- Present Perfect vs Present Perfect Continuous
- pieniądze, waluty
- pytania typu „question tags”
- wyrażenia z czasownikiem „get”
- pytania o podmiot i dopełnienie
- zdania czasowe (time clauses)
- użycie „used to”, „would”


ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-IV oraz dodatkowo nauczysz się :

- mówić o prawdach ogólnych
- rozmawiać na temat spraw codziennych
- opowiedzieć prostą historię własnymi słowami
- zadawać pytania na tematy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
- rozważać pozytywne i negatywne aspekty
- czytać w celu pozyskania informacji ogólnej i szczegółowej
- zgadzać się i wyrażać brak zgody
- rozmawiać o zainteresowaniach
- wyjaśniać problem, proponować swoje rozwiązanie
- uzasadnić swój wybór
- składać zażalenia, reklamacje
- stwierdzać, czy tekst zawiera określona informacje
- wygłosić krótką prezentację
- liczyć po angielsku
- informować o swoich planach
- wyrażać zainteresowanie i zaskoczenie
- pisać opowiadanie
- poprosić, rozkazać, zasugerować
- pisać maile lub listy
- prowadzić rozmowy telefoniczne

 

 

6. Poziom VI – Intermediate (II sem/B1)

Na Poziomie VI – Intermediate (II sem/B1) nazywanym również The Threshold level, który odpowiada egzaminowi TELC B1

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-V oraz dodatkowo poznasz:

- czasowniki modalne (umiejętności)
- I, II i III okres warunkowy
- czasowniki „make”, „take”, „allow”
- przysłówki
- przymiotniki z końcówkami –ed, -ing
- łączniki zdań
- słownictwo w języku angielskim brytyjski i amerykańskim
- wyrażenia „I wish”, „if only”
- powtórzenie czasów przeszłych
- powtórzenie czasów przyszłych

 

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:


Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-V oraz dodatkowo nauczysz się :

- opowiadać o umiejętnościach posiadanych kiedyś i obecnie
- ozmawiać o przyczynach i skutkach
- mówić o sytuacjach hipotetycznych, wyrażać przypuszczenia
- proponować zmiany
- przekazywać istotne informacje
- śledzić fabułę nagrania
- wyrażać powinność, obowiązek, zakaz lub jego brak
- interpretować zasłyszane opinie
- zabierać głos w dyskusji
- opisać skutki
- zaprezentować swoje zdanie
- zrelacjonować zasłyszane informacje
- rozpoznawać niektóre słowa pochodzenia brytyjskiego i amerykańskiego
- przedstawić wymagania
- przedstawiać propozycje, negocjować
- mówić o życzeniach
- podawać ilości, liczby
- stwierdzić prawdziwość informacji
- rozpoznawać i stosować właściwy rejestr językowy

 

7. Poziom VII - Upper-intermediate (I sem/B2)

 

Na Poziomie VII - Upper-intermediate (I sem/B2)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-VI oraz dodatkowo poznasz:

- pytania typu „question tags” (kontynuacja)
- użycie czasów typu "perfect"
- tworzenie przymiotników od rzeczowników
- czasowniki opisujące różne rodzaje hałasu
- czasowniki złożone (phrasal verbs) opisujące relacje międzyludzkie
- wyrażenia w stylu formalnym i nieformalnym
- różne sposoby wyrażania przyszłości
- różne sposoby wyrażania przeszłości
- wyrażenia z przyimkami
- przedimki
- następstwo czasów
- wyrażenia związane z pracą
- wyrażenia związane z ryzykiem
- struktury wyrażające nakaz lub obowiązek


ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-VI oraz dodatkowo nauczysz się :

- napisać krótką notatkę
- sprawdzić poprawność informacji
- wyrazić zgodę lub z sprzeciw
- podsumować czyjąś lub swoją opinię
- szczegółowo opisywać wygląd zewnętrzny, charakter, osobowość
- opowiadać o sobie, rodzinie lub przyjaciołach
- porozumiewać w restauracjach, barach, kawiarniach
- rozmawiać o preferencjach kulinarnych i pytać o nie
- właściwie akcentować
- robić zakupy
- wyjaśniać, jak należy coś zrobić
- porównywać
- wyrażać uczucia
- porozumieć się w instytucjach publicznych tj. poczta, szpital, komisariat policji etc.
- porozumieć się w kinie, teatrze
- prowadzić pogawędki w angielskim pubie
- rezerwować pokój hotelowy i porozumiewać się w hotelu
- porozumiewać się z lekarzem

 

8. Poziom VIII - Upper-intermediate (II sem/B2)

 

Na Poziomie VIII - Upper-intermediate (II sem/B2) nazywanym również poziomem Vantage, language independence level, a który odpowiada poziomowi egzaminu TELC B2 czy FCE

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-VII oraz dodatkowo poznasz:

- wyrażenia dotyczące podróżowania i przemieszczania się
- stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków
- wyrażenia z czasownikiem „go”
- słownictwo kulinarne
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- czasowniki związane z pieniędzmi
- przedrostki
- mowa zależna
- czasowniki złożone
- czasowniki modalne wyrażające przypuszczenie
- zdania względne
- zaimki zwrotne
- czasowniki w formie „geround” lub „infinitive”
-zdania warunkowe – typy mieszane

 

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-VII oraz dodatkowo nauczysz się :

- porównywać miejsca, rzeczy i ludzi
- zapytać rozmówcę o interesujące Cię informacje
- dokonać wyboru na podstawie zgromadzonych informacji
- powiedzieć, jak się przygotowuje niektóre dania
- złożyć reklamację
- porozumieć się w instytucjach publicznych
- prowadzić pogawędki („small talk”)
- konstrukcje z czasownikiem „have”, „get”
- rozmawiać o usługach
- przekazywanie zasłyszanych wiadomości
- prosić o radę lub jej udzielić
- wyrazić swoje przypuszczenia
- rezerwować pokój hotelowy i porozumiewać się w hotelu
- porozumiewać się z większości codziennych sytuacji
- przedstawić swoje przekonania, opinie, argumenty
- rozmawiać o rzeczach, których się żałuje
- poprawiać błędy swoje lub cudze
- wyjaśniać znaczenie słów, zwrotów, nagłówków

 

9. Poziomy I-VIII - A0-B2   Nowość! Promocja!

Jest to specjalna oferta promocyjna dla osób, które nie chcą się czuć w żaden sposób ograniczane i wolą mieć dostęp do wszystkich poziomów zaawansowania na raz, dzięki czemu będą mogły zarówno powtórzyć kiedyś przerabiany materiał, bądź odświeżyć zakurzoną nieco znajomość języka.

Opcja ta jest szczególnie polecana osobom, które :

 • miały ostatnio ograniczony kontakt z angielskim
 • rzadko do tej pory używały angielskiego
 • przez dłuższy czas nie miały aktywnego kontaktu z językiem
 • chcą powtórzyć materiał wyuczony w liceum czy na studiach
 • mają mało czasu i chcą lub potrzebują szybko odbyć super intensywny kurs
 • planują zdawać w najbliższym czasie jakiś oficjalny egzamin, np. TELC czy TOEFL i potrzebują usystematyzować wiedzę lub poćwiczyć mówienie

Ta oferta daje możliwość zrealizowania bardzo intensywnego kursu na kilku poziomach zaawansowania przy zachowaniu całkowitej autonomii, niezależności.

Jest to również szczególnie ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą zrobić generalną powtórkę, np. w ramach przygotowania się do egzaminu, w szczególności do egzaminu TELC B2.

Dodatkową korzyścią jest fakt, że ewentualnie każdy domownik będzie mógł również skorzystać z kursu i uczyć się w swoim rytmie, jeśli osoba, która zakupiła go nie bardzo ma czas na naukę J. Takie rozwiązanie byłoby trudne przy zakupie jednego tylko poziomu, chociażby z uwagi na fakt np. niedopasowania poziomu zaawansowania.

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem całości kursu, proszę kliknąć na opisy kursów dla poszczególnych poziomów.

 

10. Gramatyka angielska – poziom A0-A1 (beginner)

Pakiet gramatyczny obejmuje obszerny zestaw przystępnie przedstawionej teorii i 240 samosprawdzających się ćwiczeń praktycznych z poziomu całkowicie początkującego A1 (odpowiedni dla Poziomu I - Beginner) , po zrealizowaniu których otrzymujesz natychmiastowy automatyczny feedback w formie prawidłowych odpowiedzi. Ten pakiet jest szczególnie polecany dla osób, które potrzebują zbudować fundamenty gramatyczne lub odświeżyć znajomość podstawowych zagadnień.

 

11. Gramatyka angielska – poziom A1 (elementary)

Pakiet gramatyczny obejmuje obszerny zestaw przystępnie przedstawionej teorii i 461 samosprawdzających się ćwiczeń praktycznych z poziomu podstawowego A1 (odpowiedni dla Poziomu II - Elementary) , po zrealizowaniu których otrzymujesz natychmiastowy automatyczny feedback w formie prawidłowych odpowiedzi. Ten pakiet jest szczególnie polecany dla osób, które potrzebują zbudować fundamenty gramatyczne lub odświeżyć znajomość podstawowych zagadnień.

 

12. Gramatyka angielska – poziom A2

Pakiet gramatyczny obejmuje bardzo obszerny zestaw przystępnie przedstawionej teorii i 468 samosprawdzających się ćwiczeń praktycznych z poziomu niżej średnio-zaawansowanego A2.

Jest on odpowiedni dla Poziomów III i IV – pre- intermediate I i II semestr.

Po zrealizowaniu których otrzymujesz natychmiastowy automatyczny feedback w formie prawidłowych odpowiedzi.

Ten pakiet jest szczególnie polecany dla osób, które potrzebują zbudować fundamenty gramatyczne, odświeżyć znajomość podstawowych zagadnień, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę gramatyczną.

 

13. Gramatyka angielska – poziom B1

Pakiet gramatyczny obejmuje bardzo obszerny zestaw przystępnie przedstawionej teorii i 516 samosprawdzających się ćwiczeń praktycznych z poziomu średnio-zaawansowanego B1.

Jest on odpowiedni dla Poziomów V i VI – intermediate I i II semestr.

Po zrealizowaniu każdego ćwiczenia otrzymujesz natychmiastowy automatyczny feedback w formie prawidłowych odpowiedzi.

Ten pakiet jest polecany dla osób, które chcą poszerzyć, pogłębić, usystematyzować, odświeżyć wiedzę gramatyczną lub poćwiczyć przed przystąpieniem do egzaminu TELC B1 lub TOEFL.

 

14. Gramatyka angielska – poziom B2

Pakiet gramatyczny obejmuje bardzo obszerny zestaw przystępnie przedstawionej teorii i 419 samosprawdzających się ćwiczeń praktycznych z poziomu wyżej średnio-zaawansowanego B2.

Jest on odpowiedni dla Poziomów VII i VIII – upper-intermediate I i II semestr.

Po zrealizowaniu każdego ćwiczenia otrzymujesz natychmiastowy automatyczny feedback w formie prawidłowych odpowiedzi.

Ten pakiet jest polecany dla osób, które chcę poszerzyć, pogłębić, usystematyzować, bądź odświeżyć wiedzę gramatyczną lub poćwiczyć przed przystąpieniem do egzaminów TELC B2, FCE, TOEFL.

 

15. Gramatyka angielska – poziomy A0 - B2

Kursy gramatyczne na poziomach A0-A1, A1, A2, B1 i B2 obejmują bardzo bogaty i niezwykle przejrzysty materiał teoretyczny oraz ogrom ćwiczeń, w sumie 2104 samosprawdzające się praktyczne ćwiczenia zawierające ponad 20.000 elementów, przewidziane na 1200-1500 godzin nauki! Pomagają one poszerzyć, pogłębić lub odświeżyć znajomość gramatyki, na przykład przed przystąpić do zdawania oficjalnego egzaminu TELC, TOEFL czy FCE lub egzaminu w szkole czy na uczelni.

 

16. Gramatyka angielska – 1 z 5 poziomów   Promocja w kwietniu !

Kurs typu repetytorium z gramatyki angielskiej jest dostępny na poziomach A0-A1, A1, A2, B1 i B2 obejmują bardzo bogaty i niezwykle przejrzysty materiał teoretyczny oraz ogrom ćwiczeń, w sumie 2104 samosprawdzające się praktyczne ćwiczenia zawierające ponad 20.000 elementów, przewidziane na 1200-1500 godzin nauki! Pomagają one poszerzyć, pogłębić lub odświeżyć znajomość gramatyki, na przykład przed przystąpić do zdawania oficjalnego egzaminu TELC, TOEFL czy FCE lub egzaminu w szkole czy na uczelni. Możesz jednak zakupić dostęp do 1 z 5, wybranego przez siebie poziomu.

Kupując w kwietniu 2011 otrzymujesz rabat ponad 60%!17. Gramatyka angielska – poziomy A0 - B2  Promocja w kwietniu !

Kursy gramatyczne na poziomach A0-A1, A1, A2, B1 i B2 obejmują bardzo bogaty i niezwykle przejrzysty materiał teoretyczny oraz ogrom ćwiczeń, w sumie 2104 samosprawdzające się praktyczne ćwiczenia zawierające ponad 20.000 elementów, przewidziane na 1200-1500 godzin nauki! Pomagają one poszerzyć, pogłębić lub odświeżyć znajomość gramatyki, na przykład przed przystąpić do zdawania oficjalnego egzaminu TELC, TOEFL czy FCE lub egzaminu w szkole czy na uczelni.

Kupując ten zestaw w kwietniu 2011 otrzymujesz rabat ponad 60%!

 

18. Zajęcia grupowe on-line, „na żywo”,

czas lekcji 45 min, grupa 4-9 osób

Zajęcia grupowe on-line, „na żywo”, w wirtualnej sali są realizowane na wszystkich poziomach i polecane są osobom, które chcą uczestniczyć w zajęciach mieszanych typu blended-learning (samodzielna nauka na platformie e-learningowej + lekcje z „żywym” lektorem on-line).

Zajęcia on-line w wirtualnej klasie przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych korzyści:

· Podnoszą efektywność uczenia się

· Pomagają w utrzymaniu wysokiej długoterminowej motywacji do nauki

· Słuchacz uaktywnia i utrwala zdobytą na platformie e-learningowej wiedzę

· Słuchacz ma możliwość otrzymania bezpośredniego feedbacku od nauczyciela dotyczącego stopnia poprawności swojej wymowy

· Każda osoba może obiektywnie przekonać się, w jakim stopniu opanowała materiał z zakresu danego poziomu, rozdziału, lekcji i czy potrzebuje jeszcze nad nimi popracować

· Dzięki grupowym konwersacjom on-line słuchacze łatwiej mogą pokonać nieśmiałość w wypowiadaniu się na forum grupy niż podczas tradycyjnych zajęć, a dodatkowo pracują nad przełamaniem ewentualnej bariery w mówieniu i poprawieniu płynności wypowiedzi

· Korzyść absolutnie kluczowa : podczas konwersacji on-line słuchacze wprawiają się w mówieniu w warunkach „rzeczywistych”, a czasami jeszcze utrudnionych (ewentualne zgrzyty, trzaski, zakłócenia na linii, gorsza słyszalność niektórych dźwięków lub tonów, itp.), ale takich, z jakimi właśnie często mamy do czynienia w pracy bądź w życiu prywatnym (np. rozmowy telefoniczne, rozmowy głosowe przez komunikatory internetowe, rozmowy w miejscach o dużym natężeniu hałasu, jak ulica, centra handlowe, dworce, itd.).

Ostatnia korzyść jest o tyle istotna, że generalnie większość osób, które jeszcze jakoś sobie radzą, lepiej lub gorzej, w rozmowie bezpośredniej twarzą w twarz z rozmówcą, o tyle mają znacznie większe trudności (lub w ogóle nie potrafią czy blokują się), kiedy muszą porozmawiać w języku obcym przez telefon.

Natomiast umiejętność ta staje się dziś dla większości z nas koniecznością, aby utrzymać się w obecnej pracy, lub by pozyskać lepsze stanowisko lub w ogóle jakąkolwiek pracę. Obecnie staje się już standardem, że pracodawcy telefonują do potencjalnego kandydata rozpoczynając rozmowę od razu w języku obcym i… no właśnie…Twój dyplom potwierdzający znajomość języka lub złożone oświadczenie w CV o poziomie znajomości języka przestają mieć w tym momencie jakiekolwiek znaczenie czy wartość, jeżeli nie potrafisz mniej lub bardziej swobodnie porozmawiać w języku, którego znajomość deklarowałeś na poziomie średnio-zaawansowanym lub wyższym…

Jeżeli będziesz potrafił porozmawiać w języku obcym przez telefon czy przez głosowy komunikator internetowy, to na pewno dasz sobie radę podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy podczas innego rodzaju spotkania, zebrania czy konferencji face-to-face. Niestety w drugą stronę już nie koniecznie ta zasada zadziała …

Pracodawcy coraz częściej korzystają z naszych testów on-line w celu błyskawicznego i obiektywnego sprawdzenia „od ręki” znajomości języka potencjalnego kandydata do zatrudnienia lub zlecają nam przeprowadzenie z nim rozmowy telefonicznej w języku obcym.

Zajęcia grupowe on-line kierowane są szczególnie do osób:

 • którym zależy na przełamaniu bariery w mówieniu i poprawieniem płynności wypowiedzi
 • które czują się relatywnie mało komfortowo wypowiadając się w obecności innych osób na spotkaniach stacjonarnych face-to-face
 • które nie chcą tracić czasu na dojazdy
 • które dużo podróżują
 • które chcą regularnie uczestniczyć w zajęciach, bez względu na to, gdzie się akurat fizycznie znajdują
 • które nie chcą tracić grafikowo zaplanowanych zajęć (i wpłaconych z góry pieniędzy), nawet gdy muszą wyjątkowo zostać dłużej w pracy lub w domu (np. choroba, chore dziecko, itd.). Na zajęcia stacjonarne nie zdążyłby już dojechać, a zajęcia on-line będą mogły odbyć, jeśli tylko mają dostęp do telefonu lub internetu.

Zajęcia grupowe on-line prowadzone są na wzór zajęć języka obcego w rzeczywistej sali klasowej i trwają 45 min lub 2x45 min.

 

19. Zajęcia indywidualne on-line, „na żywo”,

czas lekcji 25 lub 45 min

Zajęcia indywidualne on-line są realizowane na wszystkich poziomach i polecane są osobom, które chcą uczestniczyć w zajęciach mieszanych typu blended-learning (samodzielna nauka na platformie e-learningowej + lekcje z „żywym” lektorem on-line).

Konwersacje indywidualne on-line kierowane są szczególnie do osób:

 • którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu czasu konwersacji pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań
 • które oczekują szybkich rezultatów
 • które potrzebują błyskawicznie przełamać barierę w mówieniu i poprawić płynności wypowiedzi
 • które czują się jeszcze za mało komfortowo wypowiadając się na forum grupy
 • które ze względu na specyfikę swojej pracy lub inne czynniki, nie mogą uczestniczyć regularnie w zajęciach o stałych, np. miesiąc z góry ustalonych porach
 • które nie chcą tracić czasu na dojazdy
 • które dużo podróżują
 • które chcą regularnie uczestniczyć w zajęciach, bez względu na to, gdzie się akurat fizycznie przebywają (nagły wyjazd, wakacje, itd.)
 • które nie chcą stracić umówionych już z lektorem zajęć (i wpłaconych z góry pieniędzy), nawet gdy muszą wyjątkowo zostać dłużej w pracy lub w domu (np. choroba, chore dziecko, itd.). Na zajęcia stacjonarne nie zdążyłby już dojechać, a zajęcia on-line będą mogły odbyć, jeśli tylko mają dostęp do telefonu lub internetu.

Zajęcia indywidualne on-line przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych korzyści:

 • Oferują bardziej elastyczny grafik
 • Zabierają mniej czasu niż zajęcia grupowe (tylko 25 min), więc można je odbyć praktycznie w każdym momencie, nawet podczas przerwy na lunch
 • Pozwalają na naukę w systemie krótszych, ale częstszych lekcji, co znacząco podnosi efektywność kursu
 • Wytwarzają automatyzm w przełączaniu się na komunikację w języku obcym (słuchacz szybko przyzwyczaja się i nabiera nawyk odbierania nie zawsze przecież spodziewanych czy oczekiwanych rozmów telefonicznych w języku obcym i po kilkunastu takich rozmowach staje się to dla niego całkiem naturalne i normalne, że słysząc w słuchawce np. język angielski zaczyna odpowiadać po angielsku bez większego zastanawiania się)
 • Pomagają w utrzymaniu wysokiej długoterminowej motywacji do nauki
 • Słuchacz uaktywnia i utrwala zdobytą na platformie e-learningowej wiedzę
 • Słuchacz ma możliwość otrzymania bezpośredniego feedbacku od nauczyciela dotyczącego stopnia poprawności swojej wymowy
 • Każda osoba może obiektywnie przekonać się, w jakim stopniu opanowała materiał z zakresu danego poziomu, rozdziału, lekcji i czy potrzebuje jeszcze nad nimi popracować
 • Dzięki indywidualnym konwersacjom on-line słuchacze w sposób komfortowy uczą się pokonywać nieśmiałość w mówieniu, gdyż słucha ich tylko jedna osoba, ich osobisty nauczyciel. W ten sposób przygotowują się do wypowiadania się później na forum grupy, i wcale nie koniecznie podczas zajęć językowych, ale na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych czy prywatnych. Dzięki konwersacjom indywidualnym pracują nad przełamaniem ewentualnej bariery w mówieniu i poprawieniu płynności wypowiedzi w optymalnych dla siebie warunkach
 • Korzyść absolutnie kluczowa : podczas konwersacji on-line słuchacze wprawiają się w mówieniu w warunkach „rzeczywistych”, a czasami jeszcze nieco utrudnionych (ewentualne zgrzyty, trzaski, zakłócenia na linii, gorsza słyszalność niektórych dźwięków lub tonów, itp.), ale takich, z jakimi właśnie często mamy do czynienia w pracy bądź w życiu prywatnym (np. rozmowy telefoniczne, rozmowy głosowe przez komunikatory internetowe, rozmowy w miejscach o dużym natężeniu hałasu, jak ulica, centra handlowe, dworce, itd.).

Ostatnia korzyść jest o tyle istotna, że generalnie większość osób, które jeszcze jakoś sobie radzą, lepiej lub gorzej, w rozmowie bezpośredniej twarzą w twarz z rozmówcą, o tyle mają znacznie większe trudności (lub w ogóle nie potrafią czy blokują się), kiedy muszą porozmawiać w języku obcym przez telefon.

Natomiast umiejętność ta staje się dziś dla większości z nas koniecznością, aby utrzymać się w obecnej pracy, lub by pozyskać lepsze stanowisko lub w ogóle jakąkolwiek pracę. Obecnie staje się już standardem, że pracodawcy telefonują do potencjalnego kandydata rozpoczynając rozmowę od razu w języku obcym i… no właśnie…Twój dyplom potwierdzający znajomość języka lub złożone oświadczenie w CV o poziomie znajomości języka przestają mieć w tym momencie jakiekolwiek znaczenie czy wartość, jeżeli nie potrafisz mniej lub bardziej swobodnie porozmawiać w języku, którego znajomość deklarowałeś na poziomie średnio-zaawansowanym lub wyższym…

Jeżeli będziesz potrafił porozmawiać w języku obcym przez telefon czy przez głosowy komunikator internetowy, to na pewno dasz sobie radę podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy podczas innego rodzaju spotkania, zebrania czy konferencji face-to-face. Niestety w drugą stronę już nie koniecznie ta zasada zadziała …

Pracodawcy coraz częściej korzystają z naszych testów on-line w celu błyskawicznego i obiektywnego sprawdzenia „od ręki” znajomości języka potencjalnego kandydata do zatrudnienia lub zlecają nam przeprowadzenie z nim rozmowy telefonicznej w języku obcym.

Zajęcia indywidualne on-line prowadzone są na wzór zajęć języka obcego w rzeczywistej sali klasowej.

Grafik zajęć indywidualnych jest wstępnie ustalany mailowo przez słuchacza i sekretariat szkoły, a następnie, bezpośrednio przez słuchacza z przypisanym mu lektorem.

20. Business English – Zajęcia grupowe on-line (na żywo)   Nowość!


21. Business English – Zajęcia indywidualne on-line
(na żywo)

 

22. Konwersacje indywidualne FLEX i FLEX mobile

Konwersacje indywidualne FLEX to autorskie narzędzie szkoły United Teachers Language Training Center konwersacji na odległość.

Konwersacje na odległość typu FLEX prowadzone są na wzór naturalnej codziennej rozmowy w życiu prywatnym lub w środowisku pracy (język biznesowy).

Grafik zajęć indywidualnych jest wstępnie ustalany mailowo przez słuchacza i sekretariat szkoły, a następnie, na bieżąco, bezpośrednio przez słuchacza z przypisanym mu lektorem.

Zgodnie z ustalanym na bieżąco krótkoterminowym grafikiem (niekiedy nawet z dnia na dzień, jeśli taka jest potrzeba), lektor kontaktuje się ze słuchaczem na jego profil Skype lub telefon stacjonarny (usługa FLEX Standard) bądź na telefon komórkowy (usługa FLEX mobile) i przeprowadza ze słuchaczem częste, krótkie konwersacje na różne tematy.

Konwersacje indywidualne typu FLEX Standard i FLEX Mobile są realizowane na wszystkich kolejnych poziomach zaawansowania począwszy od poziomu niżej średnio-zaawansowanego A2 aż do poziomu biegłości językowej C2 i polecane są osobom, które chcą uczestniczyć w zajęciach mieszanych typu blended-learning (samodzielna nauka na platformie e-learningowej + lekcje z „żywym” lektorem on-line) lub chcą korzystać z samego pakietu konwersacji na odległość.

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX kierowane są szczególnie do osób:

 • które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na dłuższe lekcje (np. z braku czasu)
 • których specyfika pracy uniemożliwia zaplanowanie zajęć i ustalenie grafiku przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem
 • które chcą dać sobie niepowtarzalną szansę na przełamanie bariery psychologicznej i nabrać nawyku mówienia w języku obcym, pomimo niedoskonałości swoich wypowiedzi
 • które oczekują szybkich i wymiernych rezultatów
 • które potrzebują błyskawicznie przełamać barierę w mówieniu i poprawić płynność wypowiedzi

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych korzyści:

 • Oferują bardzo elastyczny grafik
 • Zabierają bardzo mało czasu (tylko 15 min), więc można je odbyć praktycznie w każdym momencie, nawet podczas przerwy na lunch, drogi do pracy, na spacerze, czekając w kolejce do lekarza czy na poczcie, czekając na odbiór dziecka po szkole czy po zajęciach dodatkowych, w podróży, na lotnisku, na dworcu, w samochodzie, itd.
 • Pozwalają na naukę w systemie króciutkich, ale częstszych lekcji, co znacząco podnosi efektywność kursu
 • Wytwarzają automatyzm w przełączaniu się na komunikację w języku obcym (słuchacz szybko przyzwyczaja się i nabiera nawyk odbierania nie zawsze przecież spodziewanych czy oczekiwanych rozmów telefonicznych w języku obcym i po kilkunastu takich rozmowach staje się to dla niego całkiem naturalne i normalne, że słysząc w słuchawce np. język angielski zaczyna odpowiadać po angielsku bez większego zastanawiania się)
 • Dają błyskawiczny i wymierny efekt (obniżają poziom lęku i niepewności odczuwanego przed rozmową w języku obcym)
 • Podnoszą pewność siebie i ugruntowują wiarę we własne możliwości komunikacyjne, budując w ten sposób poczucie odniesionego sukcesu
 • Motywują do nauki
 • Słuchacz dodatkowo uaktywnia i utrwala zdobytą wcześniej wiedzę (np. na platformie e-learningowej lub na innym kursie językowym)
 • Słuchacz ma możliwość otrzymania bezpośredniego feedbacku od nauczyciela dotyczącego stopnia poprawności swojej wymowy i robionych postępów
 • Dzięki indywidualnym konwersacjom on-line słuchacze w sposób komfortowy uczą się pokonywać nieśmiałość w mówieniu, gdyż słucha ich tylko jedna osoba, ich osobisty nauczyciel. W ten sposób przygotowują się do wypowiadania się później na forum grupy, i wcale nie koniecznie podczas zajęć językowych, ale na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych czy prywatnych. Dzięki konwersacjom indywidualnym pracują nad przełamaniem ewentualnej bariery w mówieniu i poprawieniu płynności wypowiedzi w optymalnych dla siebie warunkach
 • Korzyść absolutnie kluczowa : podczas konwersacji on-line słuchacze wprawiają się w mówieniu w warunkach „rzeczywistych”, a czasami jeszcze nieco utrudnionych (ewentualne zgrzyty, trzaski, zakłócenia na linii, gorsza słyszalność niektórych dźwięków lub tonów, itp.), ale takich, z jakimi właśnie często mamy do czynienia w pracy bądź w życiu prywatnym (np. rozmowy telefoniczne, rozmowy głosowe przez komunikatory internetowe, rozmowy w miejscach o dużym natężeniu hałasu, jak ulica, centra handlowe, dworce, itd.).

 

Ostatnia korzyść jest o tyle istotna, że generalnie większość osób, które jeszcze jakoś sobie radzą, lepiej lub gorzej, w rozmowie bezpośredniej twarzą w twarz z rozmówcą, o tyle mają znacznie większe trudności (lub w ogóle nie potrafią czy blokują się), kiedy muszą porozmawiać w języku obcym przez telefon.

Natomiast umiejętność ta staje się dziś dla większości z nas koniecznością, aby utrzymać się w obecnej pracy, lub by pozyskać lepsze stanowisko lub w ogóle jakąkolwiek pracę. Obecnie staje się już standardem, że pracodawcy telefonują do potencjalnego kandydata rozpoczynając rozmowę od razu w języku obcym i… no właśnie…Twój dyplom potwierdzający znajomość języka lub złożone oświadczenie w CV o poziomie znajomości języka przestają mieć w tym momencie jakiekolwiek znaczenie czy wartość, jeżeli nie potrafisz mniej lub bardziej swobodnie porozmawiać w języku, którego znajomość deklarowałeś na poziomie średnio-zaawansowanym lub wyższym…

Jeżeli będziesz potrafił porozmawiać w języku obcym przez telefon czy przez głosowy komunikator internetowy, to na pewno dasz sobie radę podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy podczas innego rodzaju spotkania, zebrania czy konferencji face-to-face. Niestety w drugą stronę już nie koniecznie ta zasada zadziała …

Pracodawcy coraz częściej korzystają z naszych testów on-line w celu błyskawicznego i obiektywnego sprawdzenia „od ręki” znajomości języka potencjalnego kandydata do zatrudnienia lub zlecają nam przeprowadzenie z nim rozmowy telefonicznej w języku obcym.

Konwersacje na odległość typu FLEX prowadzone są na wzór naturalnej codziennej rozmowy w życiu prywatnym lub w środowisku pracy.

Grafik zajęć indywidualnych jest wstępnie ustalany mailowo przez słuchacza i sekretariat szkoły, a następnie, na bieżąco, bezpośrednio przez słuchacza z przypisanym mu lektorem.

 

23. Konwersacje indywidualne FLEX Premium

Konwersacje indywidualne FLEX Premium to autorskie narzędzie szkoły United Teachers Language Training Center konwersacji na odległość.

Konwersacje na odległość typu FLEX Premium prowadzone są na wzór naturalnej codziennej rozmowy w życiu prywatnym lub w środowisku pracy.

W przeciwieństwie do usługi FLEX i FLEX Mobile to słuchacz kontaktuje się ze szkołą dzwoniąc na naszą infolinię w dogodnym dla siebie momencie.

Konwersacje indywidualne typu FLEX są realizowane na wszystkich kolejnych poziomach zaawansowania począwszy od poziomu niżej średnio-zaawansowanego A2 aż do poziomu biegłości językowej C2 i polecane są osobom, które chcą uczestniczyć w zajęciach mieszanych typu blended-learning (samodzielna nauka na platformie e-learningowej + lekcje z „żywym” lektorem on-line) lub które chcą korzystać z samego pakietu konwersacji na odległość.

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX Premium kierowane są szczególnie do osób:

 • które chcą porozmawiać w języku obcym o dowolnej porze, w najbardziej dla siebie dogodnym momencie
 • które chcą rozmawiać dowolną ilość czasu bez żadnych ograniczeń
 • które same chcą decydować, ile minut będzie trwała rozmowa
 • które nie chcą być ograniczane jakimkolwiek grafikiem
 • które nie chcą wnosić żadnych opłat z góry za zajęcia
 • które chcą skorzystać z usługi jednorazowo
 • które nie chcą podejmować żadnych długoterminowych zobowiązań
 • które nie chcą podejmować żadnych nawet krótkoterminowych zobowiązań
 • które uważają, że nie będą mogły wykorzystać minimalnego pakietu 10 konwersacji
 • których specyfika pracy uniemożliwia ustalenie jakiegokolwiek grafiku przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX Premium przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych korzyści:

 • Brak jakiegokolwiek grafiku
 • Brak jakichkolwiek długoterminowych zobowiązań finansowych
 • Brak opłat z góry za lekcje
 • Lektorzy dostępni codziennie w godz. 6.00-24.00 bez wcześniejszego umawiania się na konwersacje
 • Zachowanie pełnej anonimowości
 • Natychmiastowa pomoc językowa
 • Słuchacz ma możliwość otrzymania bezpośredniej informacji zwrotnej od nauczyciela dotyczącego stopnia poprawności swojej wymowy

 

24. Konwersacje indywidualne FLEX Prestige

Konwersacje indywidualne FLEX Prestige to autorskie narzędzie szkoły United Teachers Language Training Center konwersacji na odległość o najwyższym standardzie i prestiżu. Prowadzone są one bowiem z wykładowcami polskich i zagranicznych Uniwersytetów i Uczelni Wyższych lub ze specjalistami z danej dziedziny.

Konwersacje na odległość typu FLEX Prestige prowadzone są albo:

 • na wzór naturalnej codziennej rozmowy w życiu prywatnym
 • na wzór naturalnej codziennej rozmowy w środowisku pracy
 • mogą przyjąć formę specjalistycznych konsultacji i porad
 • mogą poruszać bardzo wąskie, specjalistyczne zagadnienia (biznes, finanse, sprzedaż, marketing, HR, język prezentacji, itd.)

Konwersacje indywidualne FLEX Prestige trwają 45 minut, umawiane są z adekwatnym wyprzedzeniem i są płatnie wyłącznie z góry.

Konwersacje indywidualne typu FLEX Prestige są realizowane zasadniczo na wyższych poziomach zaawansowania, począwszy od poziomu średnio-zaawansowanego B1 aż do poziomu biegłości językowej C2 i polecane są osobom, które chcą skorzystać z najbardziej prestiżowego na rynku produktu konwersacji na odległość.


Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX Prestige kierowane są szczególnie do osób:

 • które oczekują wyłącznie najwyższych standardów
 • które chcą porozmawiać ze specjalistami z najwyższej półki
 • które chcą zasięgnąć porady u najwyższych autorytetów naukowych
 • które potrzebują specjalistycznych konsultacji w języku obcym

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX Prestige przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych i nieporównywalnych z innymi usługami korzyści, jednak obwarowane są większymi ograniczeniami:

 • niska dostępność wykładowców
 • mało elastyczne grafiki
 • dłuższy okres oczekiwania na konsultacje
 • dłuższy okres odwoływania zajęć bez ponoszenia finansowych konsekwencji
 • wyłącznie płatność z góry

 

25. Additional writing practice

Dzięki wykupieniu pakietu „Additional writing practice” będziesz mógł dodatkowo wprawiać się w ortografii, składni i stylistyce danego języka poprzez uczenie się sprawności poprawnego formułowania myśli w formie pisemnej. Będziesz wtedy mógł pisać dłuższe formy, takie jak rozbudowane maile, streszczenia, opowiadania, wypracowania, prezentacje, które będą na bieżąco sprawdzane i odsyłane do Ciebie przez Twojego osobistego nauczyciela.

 

26. Bony językowe

Nie masz pomysłu na prezent? Wiesz, że ktoś z Twoich najbliższych byłby zainteresowany nauką języka albo konwersacjami w języku obcym? A może Twoje dziecko potrzebuje pomocy przy odrabianiu pracy domowej, a Ty nie masz czasu lub możliwości, by mu pomóc? Nie jesteś pewien, na jakim poziomie zaawansowania jest dana osoba?

Teraz możesz podarować komuś Bony Językowe do zrealizowania w naszej szkole! Kupujesz tyle bonów, ile chcesz i po prostu przekazujesz je osobie, dla której te bony zostały kupione, a ona sama zdecyduje, na jakie usługi edukacyjne chciałaby je wymienić. Po dokonaniu zakupu otrzymasz od nas bony na Twój adres e-mail.

Możesz też kupić bony i poprosić nas, abyśmy to my wysłali je do obdarowanej osoby, jako prezent-niespodzianka! Po dokonaniu zakupu on-line wyślij po prostu do nas mail z taką prośbą, oraz imieniem, nazwiskiem i adresem obdarowanej osoby, a my się już wszystkim zajmiemy J Koniecznie zaznacz, czy chcesz pozostać całkowicie anonimowy, czy też po prostu zlecasz nam całą logistykę przekazania prezentu z wygody i dla zaoszczędzenia czasu.

Dostaniesz od nas wtedy mail z informacją, kiedy i w jakiej formie zrealizowaliśmy Twoją prośbę. Dodatkowo otrzymasz automatyczną wiadomość z naszego serwisu transakcyjnego, potwierdzającą dokonanie płatności wraz z numerem transakcji.