Certyfikaty

Autoryzowane Centrum ETS Global

United Teachers Language Training Center jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym i partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

W naszej szkole mogą Państwo:

 • zarejestrować się na egzamin TOEIC®, TFI™, TOEIC® Bridge lub WiDaF
 • przygotować się do egzaminów ETS, zarówno do TOEIC®, TOEIC® Bridge i TOEFL® jak i do egzaminów z języka francuskiego (TFI™) oraz niemieckiego (WiDaF)
 • zarejestrować się na egzamin TOEFL®, bez konieczności płacenia kartą kredytową, płacąc gotówką lub przelewem w złotych polskich
 • zdać egzamin TOEIC® podczas otwartych sesji egzaminacyjnych
 • zdać egzamin TOEIC® w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek lub zdać egzamin w dowolnie wybranym terminie, na żądanie
 • zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC® i TOEFL®
 • przygotować się do egzaminu TOEFL, wykorzystując podręczniki lub egzamin próbny TPO (TOEFL Practice Online) – pełny, autentyczny egzamin TOEFL, dostępny online na każdym komputerze wyposażonym w słuchawki i mikrofon oraz z dostępem do Internetu.

TOEIC® (Test of English for International Communication):

- jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym,
- testuje biegłość posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych
- jest uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, w tym instytucje akademickie i służbę cywilną
- Format egzaminu :

 • Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) - 100 pytań / zadań testowych.
 • Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) - 100 pytań / zadań testowych.
 • Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy.

TOEIC® Bridge

- jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

- Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

- egzamin zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego.

- Format egzaminu:

 • Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części:
  • Listening Comprehension (czas trwania 25 minut ) - 50 pytań,.
  • Reading Comprehension (czas trwania 35 minut) - 50 pytań.
 • Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów.
 • Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:
  • umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
  • umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
  • umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
  • znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
  • znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language)

- jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego.

- Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych.

- Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według poziomów CEF i wyżej.

- przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności.

- Format egzaminu:

 • Egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia.
 • Egzamin trwa około 4 godziny. Składa się z 4 części. Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut. Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut. Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut

TFI - Test de français International

- to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

- Egzamin TFI trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części:

 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów.
 • Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów.

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)

- to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy.

- WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

- Format egzaminu:

 • WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych.
 • Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h.
 • Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .
 • Stopień trudności pytań jest zróżnicowany tak aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.